| Nvidia | Tesla | GPU | 人工智慧

Nvidia發表人工智慧專用Tesla GPU,每秒最多執行47兆次運算

兩款基於Pascal架構的Tesla P4與Tesla P40 GPU強調專為推論設計, 利用經訓練的深層神經網路辨識語音、 圖像及文字並回應使用者或裝置的查詢。Nvidia指其回應速度是CPU的45倍,為一年前舊版GPU的4倍。

2016-09-14