| 2K Games | 遊戲 | 釣魚訊息 | Red Line | 木馬程式

駭客入侵遊戲業者2K Games客戶支援中心,對玩家發送釣魚訊息企圖竊資

2K Games發現客戶支援中心的存取憑證外洩,被駭客用來對玩家發送釣魚訊息以散布木馬程式

2022-09-23