| google | Chrome | NFC | HID | Human Interface Device

Chrome 89將開始預設啟用WebHID API與Web NFC

從Chrome 89開始,網頁應用程式將可以使用Web NFC功能,讀取和寫入NFC標籤

2021-02-02