| Echo Dot Kids Edition | Amazon | 隱私 | 個資

Amazon兒童版Echo被控侵犯隱私

美國隱私保護組織指控Amazon Echo Dot Kids Edition不當蒐集及儲存兒童資料,多名參議員也要求主管單位展開調查

2019-05-10