| AWS | 函式 | 無伺服器 | 臨時儲存

AWS Lambda現支援最高達10 GB的臨時儲存

AWS Lambda用戶現在可以於函式執行個體,配置介於512 MB和10,240 MB的臨時儲存,以滿足資料密集或是大型物件處理需求

2022-03-30