| Nvidia | NeMo | 生成式AI | 嵌入模型 | Nvidia NeMo Retriever | 人工智慧微服務

Nvidia推出可建置企業級聊天機器人的生成式AI微服務NeMo Retriever

Nvidia人工智慧微服務NeMo Retriever可供企業簡單地客製檢索增強生成(RAG)應用,透過連接大型語言模型和企業資料集,實作以提示詞即可獲得準確資訊的智慧查詢功能

2023-11-30