| Wasmer | WebAssembly | POSIX

Wasmer發布涵蓋WASI與POSIX的超集合計畫WASIX

Wasmer推出WASIX計畫,強化WASI ABI與POSIX的相容性,讓更多POSIX程式不需修改就可被編譯成WebAssembly,於多元環境中執行

2023-06-02