| Novi | 數位錢包 | 臉書 | Coinbase | Pax Dollar | USDP | 穩定幣

臉書的Novi數位錢包終於現身

臉書與Coinbase合作測試的Novi數位錢包現階段於美國與瓜地馬拉市場推出,支援區塊鏈業者Paxos Trust Company發表的Pax Dollar(USDP)穩定幣

2021-10-20