| IPython | REPL | Jupyter | Python

互動開發環境IPython清掃老舊程式碼發布最新8.0版本

IPython 8.0更新工作主要為清理老舊且遭棄用的程式碼,減少IPython專案檔案數量和程式碼行數,使得CLI啟動更迅速

2022-01-17