| FPGA加速卡 | IPU | DPU | FPGA+IA平臺

結合Xeon D與Stratix 10 FPGA晶片,Silicom推出首款IPU

Silicom基於英特爾發展的FPGA SmartNIC C5000X平臺,推出結合CPU與FPGA的IPU加速卡

2022-08-03