| GitHub , | Dropbox , | Google Drive , | Bitbucke , | 程式碼託管 , | 惡意程式 , | 網路攻擊 , | 挖礦 , | 採礦 , | 木馬 , | 加密貨幣 , | 勒索軟體 , | 雲端平台

Bitbucket平台被用來散布惡意程式,感染電腦超過50萬

除了程式碼託管平台Bitbucket被駭客用來散布惡意軟體,包括GitHub、Dropbox、Google Drive的合法帳號淪為網路犯罪工具的情況,也時有所聞

2020-02-06