| AWS | re:Invent 2023 | Amazon Aurora | Amazon ElastiCache | Amazon Redshift | 無伺服器化 | 量子運算

【re:Invent 2023】AWS資料庫、快取、資料倉儲邁向真正無伺服器化與新量子晶片

AWS re:Invent 2023首度揭露旗下三款雲端服務,包括Aurora資料庫服務、ElastiCache快取服務與Redshift資料倉儲服務,終於達到真正無伺服器化的里程碑,亦首度揭露錯誤率僅0.1%的新量子晶片。

2023-11-29