| 24G SAS | 24Gb SAS

採用112層堆疊快閃記憶體,Kioxia二代24G SAS SSD上場

2022年Kioxia推出新款24G SAS固態硬碟,比起2020年發表的上代機型,效能提升20%

2024-01-26

| SAS | Serial attached SCSI | 24Gb SAS | 24G SAS

儲存月報第86期:SAS介面發展路線出現大轉折,放棄頻寬加倍的48G SAS,轉向現有24G增強版

在PCIe/NVMe介面的衝擊下,SAS介面的發展路線已出現重大變化,將不會如早期規畫、推出較現有24G規格頻寬加倍的48G,而是朝向既有規格的增強版本24G+

2024-01-05