| Netflix | TLS 1.3 | 0-RTT

Netflix採用TLS 1.3可降低播放延遲提升使用者體驗

由於TLS 1.3支援0-RTT技術,可在交握完成前就傳送影片請求,降低播放延遲

2020-04-26