| Office 365 , | App , | 管理員 , | 網釣 , | 社交工程 , | 控管 , | 資安 , | 惡意程式

首見駭客以惡意Office 365 App存取用戶帳號

駭客假造合法連結誘使受害者主動登入Office 365,並允許惡意Office 365外掛App存取其資料的手法,不需取得帳密即可登入用戶帳號,即使變更密碼或採用雙因素驗證,也無法倖免於難

2020-01-14